اگر در حال حاضر در حال استقاده از  system center2012 هستید می توانید با استفاده از راهنمایی های و روش های این مقاله محیط system center خود را به 2016 ارتقا دهید. مایکروسافت تنها ارتقا system center2012 را از طریق نصب Rollup لیست شده در جدول زیر پشتیبانی می کند.

مسیرهای Upgrade مورد پشتیبانی مایکروسافت :

Component

Previous Version

Data Protection Manager

System Center 2012 R2 with UR10 or later

Operations Manager

System Center 2012 R2 with UR9 or later

Orchestrator

System Center 2012 R2 with UR8 or later

Service Management Automation

System Center 2012 R2 with UR7 or later

Service Manager

System Center 2012 R2 with UR9 or later

Service Provider Foundation

See the SPF section for details

Virtual Machine Manager

System Center 2012 R2 with UR9 or later


مراحل ارتقا:

اگر در حال ارتقا system Center2012R2 هستید که شامل اجزای مختلف است ،این موضوع که ارتقا را به ترتیب انجام دهید مهم است.

  1. Service Management Automation
  2. Orchestrator
  3. Service Manager
  4. Data Protection Manager
  5. Operations Manager
  6. Virtual Machine Manager
  7. Service Provider Foundation
  8. Windows Azure Pack

در قسمت های نحوه ی ارتقا هر سرویس ارائه میگردد...